ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«COSMOTE – Διαγωνισμός Disney On Ice»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMΟΤΕ» ή/και « Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τον τίτλο «COSMOTE - Διαγωνισμός Disney On Ice» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό την διάθεση προσκλήσεων για την παράσταση «Frozen του Disney On Ice», στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS - PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.» και την εταιρεία «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ » (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.e-parenting.gr/contest/

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρα για τους νικητές της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται για την Αθήνα από τις 14:00:00 της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2019, έως και τις 23:59:59 της Τρίτης 19 Νοεμβρίου 2019 και για τη Θεσσαλονίκη από τις 14:00:00 της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 23:59:59 της Τρίτης 26 Νοεμβρίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους.

Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και του Συνεργάτη, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE corner καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ).

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στη σελίδα https://www.e-parenting.gr/contest/, να συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), Ημερομηνία Παράστασης (Κυριακή 24/11 στην Αθήνα ή Κυριακή 1/12 στην Θεσσαλονίκη) και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θεωρείται η πρώτη χρονικά.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί για την παράσταση της Αθήνας την Τετάρτη 20/11/2019, στις 11:00, και για την παράσταση της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 27/11/2019, στις 11:00 στα γραφεία του Συνεργάτη OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A., Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών ή/και συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή τους στη ιστοσελίδα https://www.e-parenting.gr/contest/. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

8. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά διακόσιοι (200) νικητές και διακόσιοι (200) επιλαχόντες. Από τους νικητές, εκατό (100) θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο Ζώνης Β’ για τους ίδιους και το παιδί τους, για την παράσταση της Κυριακής 24/11 “Frozen του Disney On Ice”, στην Αθήνα, στο Taekwondo στις 15:30, εκατό (100) θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο Ζώνης Β’ για τους ίδιους και το παιδί τους, για την παράσταση της Κυριακής 01/12 “Frozen του Disney On Ice”, στην Θεσσαλονίκη στο Paok Sports Arena στις 16:00 («Δώρα»). Διευκρινίζεται ότι το Δώρο αφορά σε ένα παιδί και έναν γονέα/ συνοδό. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Κλήρωση και την ανάδειξη των Νικητών, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με κάθε Νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με κάθε Νικητή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), προκειμένου να αποσταλεί το δώρο. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε και ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με επιλαχόντα. Αν και ο επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας τότε το Δώρο ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

10. Η απόδοση των Δώρων στους Νικητές θα γίνει μέσω αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο νικητής κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του. Ο κάθε νικητής για την απόδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο ή/και (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου.

12. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Ενδεικτικά η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, αδυναμία πραγματοποίησης της παράστασης για οποιοδήποτε λόγο.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του δώρου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 8 ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.

13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα με την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβεί στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της https://www.e-parenting.gr/contest/ .

14. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Αριθμό τηλεφώνου (ΜSISDN)
Όνομα
Επώνυμο

Επιπλέον για τους νικητές συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
E-mail
Αριθμό Α.Τ.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση της προωθητικής ενέργειας, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων.

Τα δεδομένα, όπως και η ηχογραφημένη κλήση που λαμβάνεται σύμφωνα με τον όρο 9 ανωτέρω, διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της λήξης της και απόδοσης των δώρων , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την προωθητική ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας συνεργάζεται με:

Α) Την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» που εδρεύει στον Γέρακα, Ημαθίας 10α και

Β) την εταιρεία «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στη Δερβενακίων 8, Δάφνη και

C) την εταιρεία με την επωνυμία «PRIME ENTERTAINMENT LTD», ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Ι. Αποστολοπούλου 64,

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:
▪ Όνομα συνδρομητή/χρήστη
▪ Aριθμό τηλεφώνου
▪ E-mail
▪ Αριθμό Α.Τ.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

▪ Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

▪ Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

▪ Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

▪ Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

▪ Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

▪ Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για την προωθητική ενέργεια.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2106177700, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ , Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «COSMOTE – Διαγωνισμός Disney On Ice » συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/ .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της COSMOTE, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη της προωθητικής ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

15. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.e-parenting.gr/contest/ .

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://www.e-parenting.gr/contest/ που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://www.e-parenting.gr/contest/. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.e-parenting.gr/contest/ καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

18. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.